Archief
 

2010, Eilandsbesluit van 29 januari 2010, no. 1, ter uitvoering van de Prijzenverordening 1961 (P.B. 1961, no. 117)

2009, Eilandsverordening van 22 december 2009, no. 2 tot vaststelling van de Code Corporate Governance Bonaire en Profiel Commissaris Bonaire Holding Maatschappij N.V.

2008, Eilandsbesluit van apr 17 2008, no. 15 ter uitvoering van de Prijzenverordening 1961, (P.B. 1961, no. 117)

2007, EILANDSBESLUIT VAN 28 NOV. 2007, no. 1 ter uitvoering van de prijzenverordening 1961, (P.B. 1961.no. 117)

2001 Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 20 juli 2001, no. 2 tot vaststelling van een leerplan voor de opleiding en examen tot aspirant-bewakingsambtenaren 1999

1970 EILANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van de 2e juni 1970 tot wijziging van de “Loonregeling arbeiders Bonaire 1964” (A.B. 1964 no. 11) en de “Loonregeling werklieden Bonaire 1964” (A.B. 1964 no. 12) zoals laatstelijk gewijzigd bij A.B. 1967 no. 2 resp. A.B. 1967 no. 1).

1994 EILANDSVERORDENING van 12 december 1994, no. 2, tot vaststelling van algemene regelen met betrekking tot de hoofdstructuur en het functioneren van de ambtelijke organisatie van het eilandgebied (Organisatieverordening Bonaire)

1991, Eilandsbesluit HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van de 4de december 1991, no. 10, regelende de tarieven van leges

1990 EILANDBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van 6 november 1990, no. 2 ter uitvoering van artikel 3 van de Beheersverordening eilandsbedrijven (Instructie hoofd luchthavendienst)

1990 Eilandsverordening van 27 juni 1990, nr.1 tot aanwijzing van de luchthavendienst als bedrijf in de zin van artikel 14 van de Comptabiliteitsvoorschriften eilandgebieden (P.B. 1953, no.174)

1990 Eilandsverordening van 27 juni 1990, nr.4 betreffende het heffen van een recht voor het uitoefenen van een beroep of bedrijf op de luchthaven

1987 EILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van de 14e december 1987, no. 8 tot vaststelling van het reglement voor het examen voor monteur 2-klasse bij de Brandweer

1976, ElLANDSBESLUIT houdende algemene maatregelen dd. 18 maart 1976, no. 6 tot wijziging van de tarieven voor de levering van water enz.

1969 Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van de 15e augustus 1969 ter uitvoering van de artikelen 29 en 30 van de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht (P.B. 1964, no. 159)

1965 EILANDSVERORDENING van de 26e juni 1965 regelende de heffing van opcenten op de aanslagen in de Inkomstenbelasting en de Winstbelasting

1963 EILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN van de 4e januari 1963, no. 5 regelende de heffing en inning van bioscooprechten

1959 EILANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen van de 30ste september 1959 tot wijziging van artikel 134a van het Onderwijsbesluit 1935 (P.B. 1935 no. 49) voor wat betreft het Eilandgebied Bonaire

1958 EILANDSVERORDENING van de 9e mei 1958 tot regeling van de overheidsaansprakelijkheid voor de op de luchthaven ontstane schade

1957 EILANDSBESLUIT van 17 mei 1957, no.6, houdende algemene maatregelen, regelende de bijdragen in de kosten van exploitatie van bijzondere bewaarscholen en voorbereidende klassen verbonden aan bijzondere scholen voor lager onderwijs

1954 EILANDSBESLUIT van 24 Mei 1954 no. 2, houdende algemene maatregelen, regelende de toekenning van vergoeding van overtochtskosten ten behoeve van voortgezette studie in Nederland