Archief

Inleiding beginselverklaring

‘Consumenten zijn per definitie u, ik en wij allen. Consumenten zijn de grootste groep spelers in het economische krachtenveld. Zij beïnvloeden en worden beïnvloed door zo’n beetje elke publieke en private economische beslissing. Zij nemen ongeveer tweederde van alle bestedingen voor hun rekening. Tegelijkertijd zijn ze ook de groep wiens belangen niet altijd goed meegenomen wordt en die te vaak nog het sluitstuk is van besluitvormingen.’

(J.F. Kennedy, 1962)

Nu 50 jaar later is de Consumentenbond Bonaire “UNKOBON” opgericht.

De Consumentenbond neemt als organisatie in het maatschappelijke krachtenveld een onafhankelijke positie in. De bond opereert daarmee los van politieke belangen en de belangen van andere partijen zoals het bedrijfsleven. De Consumentenbond analyseert, vergelijkt, toetst, adviseert en eist waar nodig een betere verwezenlijking van de positie van de consument. Hij doet dat op basis van de volgende waarden: soevereiniteit, eigen verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid.

Union di Konsumidó Boneiru Unkobon

(Consumentenbond Bonaire)

Consumentenrechten langs de meetlatmeetlat_01

De uitgangspunten soevereiniteit, gelijkwaardigheid en eigen verantwoordelijkheid geven geen waardeoordeel wie een product of dienst moet leveren. Regelt de overheid het? Of laten we de verantwoordelijkheid over aan het bedrijfsleven? De Consumentenbond zal elke keer een afweging moeten maken en per onderwerp moeten afwegen waar de belangen van de consument liggen, waar de hiaten zitten, welke oplossingsrichting gezocht moet worden en welke activiteiten de Consumentenbond moet ontplooien in het belang van de consument.

Consumentenmeetlat

Om deze afweging te sturen, is de consumentenmeetlat ontwikkeld. De consumentenmeetlat bestaat uit de al eerder genoemde acht rechten van de consument. De rechten vormen het analyse- of meetinstrument om te zien welke zaken geborgd zijn, en op welke wijze, en met welke zaken dat niet het geval is.

De volgende basisrechten worden hierna verder uitgewerkt:

  1. recht op toegang tot noodzakelijke producten en diensten, zodat iedereen volwaardig aan de samenleving deel kan nemen;
  2. recht op keuze tussen producten en diensten, zodat consumenten niet afhankelijk zijn van een monopolist die zich niet hoeft in te spannen om kwaliteit en service te leveren;
  3. recht op informatie, zodat consumenten bewuste keuzes kunnen maken en zelf kunnen zorgen voor waar voor hun geld;
  4. recht op educatie, zodat consumenten weerbaar en met kennis een product of dienst kunnen kopen;
  5. recht op veilige producten en diensten, zodat gebruikers geen schade ondervinden;
  6. recht op klacht- en verhaalsmogelijkheden, zodat een geschil tussen een consument en een producent of leverancier eerlijk, redelijk en snel behandeld wordt;
  7. recht op consumentenvertegenwoordiging, waardoor ook in een niet goed opererende markt het consumentenbelang meetelt en wordt ingebracht;
  8. recht op duurzame producten en diensten, zodat toekomstige generaties ook in hun behoefte kunnen voorzien.

De uitwerking van de genoemde rechten is gedaan met het oog op het huidige tijdsbeeld en de eisen die het stelt aan de consument. Het doel is dan ook niet om pasklare antwoorden te geven op de vraag wat het recht betekent voor consumenten, maar om te laten zien dat de invulling en betekenis mee schuiven met de veranderingen in de samenleving. Het is aan de Consumentenbond om te bezien in missie en strategie in hoeverre hij zijn activiteiten hierop kan en moet aanpassen.